21 בדצמבר 2007

מודל היברידי לעריכת טקסטים דו-כיווניים

טיוטא להערות ( גירסא להדפסה)

אבי הראל – יו"ר הוועדה הטכנית לתקינה לשימושיות 1817

רקע

בהמשך למסמך הערות לסעיפים 9-10 של ת"י, בו טענתי כי המודל של סעיף 9 אינו עונה על דרישות השימושיות, וכן הצעתי לשפר ולהרחיב את רשימת העקרונות הארגונומיים שבסעיף 10.

מטרה

מטרת מסמך זה לנתח את מגבלות המודלים בת"י 1489 ולהציע מודל היברידי שמסיר את המגבלות הללו. מודל זה נמצא בימים אלו בבדיקת ישימות.

ניתוח הבעייתיות במודל של ת"י 1489

המודל של ת"י 1489 מציין שלש דרכים לקביעת כיווניות הטקסט: חזותית, מפורשת ולוגית-משתמעת.

יצוגים חליפיים

המודל המוצע כאן כולל שכפול הטקסט ואגירתו בשני חוצצים, בפורמטים שונים.

משמעות לתקינה

הדרך עליה אני ממליץ לאבטחת מהימנות בהעברה בין ישומים, היא על ידי העברת הטקסטים בפורמט החזותי. בדרך זו, המהימנות הינה אינהרנטית למודל, שמסתמך על אחידות בסדר התוים הנראה לעין.

הצעה לתכנית עבודה