יצוגים חליפיים

המעבר ההיסטורי מהיצוג החזותי ליצוג הלוגי-משתמע כלל למעשה שני שינויים עיקריים: האופן בו יוצגו התוים בזכרון השתנה מיצוג חזותי ליצוג כרונולוגי, והאופן בו נקבעת הכיווניות בתצוגה השתנה מכיווניות אחידה (בלתי תלויה בקוד התווים) לכיווניות מותאמת לשפה ולמעבר למספרים.

מיפוי היצוגים

היצוגים המוזכרים בת"י 1489 מתייחסים אל שני מאפיינים: אופן יצוג התוים בזכרון (חזותי לעומת כרונולוגי) ואופן הפיענוח של התוים לצורך התצוגה (ללא פיענוח, לעומת משתמע לעומת מפורש). היצוגים המתוארים בספרות ובתקינה מתייחסים אל שלשה מתוך ששה הצירופים האפשריים של המאפיינים הללו

המודל ההיברידי

המודל המוצע כאן כולל שכפול הטקסט ואגירתו בשני חוצצים, בפורמטים שונים.

הוכחת ישימות

בדיקה ראשונית של ישימות המודל ההיברידי ביצעתי באמצעות תוכנה שפיתחתי בעזרת דלפי 5