9 בינואר 2007

תרחישים להערכת הצעות תקינה לשימושיות של מערכות התרעה רפואיות

מסמך אינטראקטיבי של וועדת המומחים לתקינה בנושא זה

אבי הראל - יו"ר הוועדה

מטרה

מטרת מסמך זה להגדיר רשימה של תרחישים שישמשו את וועדת המומחים בתהליך ההגדרה והבחינה של הצעות התקינה.

 

תרחישים

1.    היעד – מניעת מצבים של חוסר התרעה במצבי חירום

2.    היעד – הגנה בפני מצבים חריגים

3.    היעד – אבטחת מובחנות ההתרעה

4.    היעד – אבטחת מודעות השומעים לסוג האירוע

5.    היעד – אבטחת התנהגות בטיחותית

6.    היעד – אבטחת הערך הדיאגנוסטי של ההתרעה